CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Mã ngành: 5340302

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Ngành đào tạo: Kế toán doanh nghiệp

Thời gian đào tạo: 2 năm

Số tín chỉ cần tích lũy theo chương trình: 46 tín chỉ

STT Mã MH/MĐ  

Tên môn học/mô đun

 

Số tín chỉ
I Các môn học chung
1 MH 01 Chính trị 2
2 MH 02 Pháp luật 1
3 MH 03 Ngoại ngữ 4
4 MH 04 Giáo dục Thể chất 1
5 MH 05  Giáo dục QP – AN 2
6 MH 06 Tin học 2
II.1 Môn học, mô đun cơ sở
7 MH 07 Kinh tế chính trị 3
8 MH 08 Lý thuyết hạch toán kế toán 3
9 MH 09 Tiếng Anh chuyên ngành 2
II.2 Môn học, mô đun chuyên môn
10 MĐ 10 Quản trị doanh nghiệp 3
11 MĐ 11 Tài chính doanh nghiệp 1, 2 4
12 MĐ 12 Kế toán doanh nghiệp 1,2,3 4
13 MĐ 13 Kế toán máy 3
14 MĐ 14 Thuế DN Việt Nam 3
15 MĐ 15 Kế toán HCSN 3
16 MĐ 16 Thực tập nghề nghiệp (4 tuần) 4
III.3 Môn học, mô đun tự chọn.
17 MĐ 17 Kỹ năng Giao tiếp 2
18 MĐ 18 Khởi tạo doanh nghiệp 2
Tổng cộng 46

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THCS, THPT, tốt nghiệp trung cấp trở lên, có đủ sức khỏe để học tập. Học sinh tốt nghiệp THCS phải học các môn văn hóa theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tốt nghiệp trung cấp trở lên được miễn các môn học chung.

Sau khi ra trường, người học có các kiến thức, kỹ năng tối thiểu sau:
a. Về kiến thức:
– Có các kiến thức cơ bản về pháp luật, chính trị, quốc phòng – an ninh, tin học cơ sở theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã Hội đối với trình độ trung cấp
– Có các kiến thức cơ sở cần thiết: Kinh tế chính trị, luật kinh tế, lý thuyết tiền tệ tín dụng, lý thuyết tài chính, lý thuyết hạch toán kế toán…
– Có các kiến thức chuyên môn của ngành như: Tài chính doanh nghiệp, kế toán doanh nghiệp, phân tích hoạt động kinh tế, thống kê doanh nghiệp…
– Hình thành được các quy trình – quy phạm làm kế toán doanh nghiệp bằng tay và bằng máy.

b. Về kỹ năng:
– Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán; ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết
– Lập được kế hoạch tài chính, báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp
– Phân tích được tình hình tài chính, cung cấp được một số thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để phục vụ cho yêu cầu quản lý kinh tế ở đơn vị
– Sử dụng được phần mềm kế toán thông dụng, tổng hợp và phân tích các dữ liệu trên máy tính phục vụ công việc.

Sau khi tốt nghiệp khóa học, người học được cấp bằng trung cấp ngành Kế toán, người học có thể đảm nhận công việc nhân viên kế toán, chuyên viên phụ trách kế toán, kiểm toán, giao dịch ngân hàng, thuế, kiểm soát viên, thủ quỹ, tư vấn tài chính, nhân viên môi giới chứng khoán, nhân viên quản lý dự án, nhân viên phòng giao dịch và ngân quỹ,… tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong nước cũng như của nước ngoài.

Người học có đủ điều kiện để học liên thông lên bậc học cao hơn ngành Kế toán doanh nghiệp theo quy định hiện hành.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here