CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP TIẾNG TRUNG QUỐC

Mã ngành: 5220209

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Ngành đào tạo: TIẾNG TRUNG QUỐC

Thời gian đào tạo: 2 năm

Số tín chỉ cần tích lũy theo chương trình: 46 tín chỉ

STT Mã MH/MĐ Tên môn học/mô đun Số tín chỉ
I Các môn học chung
1 MH 01 Chính trị 2
2 MH 02 Pháp luật 1
3 MH 03 Ngoại ngữ 4
4 MH 04 Giáo dục Thể chất 1
5 MH 05  Giáo dục QP – AN 2
6 MH 06 Tin học 2
II.1 Môn học, mô đun cơ sở
7 MH 07 Ngữ âm 2
8 MH 08 Ngữ pháp 2
9 MH 09 Từ vựng 2
II.2 Môn học, mô đun chuyên môn
10 MĐ 10 Kỹ năng Nghe 1 3
11 MĐ 11 Kỹ năng Nghe 2 3
12 MĐ 12 Kỹ năng Nói 1 3
13 MĐ 13 Kỹ năng Nói 2 3
14 MĐ 14 Kỹ năng Đọc 1 3
15 MĐ 15 Kỹ năng Đọc 2 3
16 MĐ 16 Kỹ năng Viết 1 3
17 MĐ 17 Kỹ năng Viết 2 3
18 MĐ 18 Thực hành nghề nghiệp 4
II.3 Môn học, mô đun tự chọn
19 MĐ 19 Tiếng Trung Thương mại 4
20 MĐ 20 Tiếng Trung Du lịch 4
Tổng cộng 50

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THCS, THPT, tốt nghiệp trung cấp trở lên, có đủ sức khỏe để học tập. Học sinh tốt nghiệp THCS phải học các môn văn hóa theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tốt nghiệp trung cấp trở lên được miễn các môn học chung.

Sau khi ra trường, người học có các kiến thức, kỹ năng tối thiểu sau:
a. Mục tiêu chung:
– Chương trình được thiết kế để đào tạo trình độ trung cấp ngành tiếng Trung Quốc, tương đương với bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
– Chương trình trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản có thể giải quyết những vấn đề thông thường về chuyên môn tiếng Trung Quốc ở các ngành nghề, đồng thời có khả năng học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường.

b. Mục tiêu cụ thể:
– Chương trình được thiết kế để đào tạo trình độ trung cấp ngành tiếng Trung Quốc, tương đương với bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
– Chương trình trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản có thể giải quyết những vấn đề thông thường về chuyên môn tiếng Trung Quốc ở các ngành nghề, đồng thời có khả năng học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường.

Sau khi tốt nghiệp khóa học, người học được cấp bằng trung cấp ngành tiếng Trung Quốc, có khả năng làm việc tại các văn phòng cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, du lịch … có sử dụng tiếng Trung Quốc ở trình độ trung cấp.

Người học có đủ điều kiện để học liên thông lên bậc học cao hơn ngành Tiếng Trung Quốc theo quy định hiện hành.

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here