Ban Giám hiệu

I – Hiệu trưởng
– Phụ trách chung, trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác: Tổ chức cán bộ; Tài chính; Phụ trách kế hoạch liên kết đào tạo trong nước, đối ngoại, xây dựng kế hoạch phát triển Nhà trường hàng năm và dài hạn.
– Phụ trách trực tiếp hoạt động các đơn vị:
+ Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị
+ Phòng Kế hoạch-Tài chính
+ Phân hiệu Lạng Sơn
+ Các cơ sở đào tạo (Yên Bái, Hòa Bình, Bắc Kạn, Hà Nam…)
+ Trung tâm Hợp tác Đào tạo
+ Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức và Nghiệp vụ chuyên ngành
+ Trung tâm Đào tạo – Hướng nghiệp Cộng đồng
+ Trung tâm Học tập Cộng đồng
+ Trung tâm Đào tạo và Phát triển Cộng đồng.
– Đảm nhiệm các vị trí: Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, Chủ tịch Hội đồng lương của trường.
– Chủ tài khoản của Trường, ký kết các Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng liên kết đào tạo, ký các văn bằng, chứng chỉ đào tạo của trường theo qui định
– Ký các văn bản đào tạo và các giấy tờ liên quan khác theo thẩm quyền
– Các nhiệm vụ, quyền hạn khác được thực hiện theo Quy chế tổ chức hoạt động, Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường.

II- Phó Hiệu trưởng: Đ/c Nguyễn Trọng Tiến
Trực tiếp điều hành các hoạt động nội chính của Nhà trường, đào tạo, hành chính, quản trị. Trực tiếp chỉ đạo các vấn đề về chuyên môn đào tạo trung cấp, sơ cấp, ngắn hạn của trường, Hợp tác đào tạo quốc tế.
– Phụ trách các đơn vị trực thuộc:
+Trường Mầm non Thực hành Phú Mỹ Happy Kids
+ Phòng Quản lý Đào tạo và Công tác HS-SV
+ Khoa Ngoại ngữ và Hợp tác Quốc tế
+ Khoa Hàn ngữ
+ Khoa Tạo mẫu và Chăm sóc Sắc đẹp;
+ Trung tâm Tin học Cộng đồng
+ Trung tâm Ngoại ngữ Happy Kids
+ Cơ sở vật chất, trang thiết bị.
– Đảm nhiệm vị trí: Chủ tịch Hội đồng phúc lợi của Trường.
– Đảm nhận nhiệm vụ là phát ngôn viên của Ban Giám hiệu.
– Ký thay Hiệu trưởng các hợp đồng về khoa học công nghệ và các văn bản hành chính khác khi Hiệu trưởng ủy quyền bằng văn bản.
– Các nhiệm vụ, quyền hạn khác được thực hiện theo Quy chế tổ chức hoạt động, Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường.