Mốc thời gian học sinh THPT cần lưu ý tuyển sinh năm 2018

    TT Nội dung công tác Đơn vị

chủ trì

Đơn vị tham gia Thời gian

thực hiện

1 Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh; nhập thông tin ĐKDT, ĐKXT đợt 1 của thí sinh vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT Sở GDĐT,

Điểm thu nhận hồ sơ

Các đối tượng dự thi THPT  Từ 1/4

đến 20/4

2 Thí sinh gửi Hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển về sở GDĐT Thí sinh Sở GDĐT Trước ngày  20/5
3 Thi THPT Quốc gia năm 2018 BGDĐT Thí sinh Từ 24/06 đến 27/06/2018
4 Thí sinh trúng tuyển thẳng gửi Hồ sơ và xác nhận nhập học tại các trường Thí sinh Trường

ĐH, CĐSP, TCSP

Trước ngày 23/7
5 Các trường báo cáo kết quả xét tuyển thẳng Trường

ĐH, CĐ, TC

Vụ GDĐH Trước 17 giờ 00 ngày 24/7
6 Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo phương thức trực tuyến Thí sinh, Điểm thu nhận hồ sơ Vụ GDĐH

Cục CNTT

Sở GDĐT

Từ 19/7

đến 17 giờ 00 ngày 26/7

7 Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng Phiếu ĐKXT Thí sinh, Điểm thu nhận hồ sơ Vụ GDĐH

Cục CNTT

Sở GD ĐT

Từ 19/7

đến 17 giờ 00 ngày 28/7

8 Thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT và đề nghị điều chỉnh sai sót nếu có (chỉ áp dụng đối với thí sinh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng phiếu) Thí sinh Điểm thu nhận hồ sơ Trước 17 giờ 00 ngày 30/7
9 Điểm thu nhận hồ sơ hoàn thành việc cập nhật thông tin về điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT của tất cả thí sinh vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT Sở GDĐT,

Điểm thu nhận hồ sơ

Thí sinh Trước 17 giờ 00 ngày 31/7
10 Các trường ĐH, CĐSP, TCSP công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 Trường
ĐH, CĐSP, TCSP
Thí sinh

Vụ GDĐH

 Trước 17 giờ 00 ngày 6/8

 

11 Thí sinh xác nhận nhập học

đợt 1

Thí sinh

Trường
ĐH, CĐSP, TCSP

Vụ GDĐH Trước 17 giờ 00 ngày 12/8 (tính theo dấu bưu điện)
12 Các trường ĐH, CĐSP, TCSP xét tuyển bổ sung (các trường chủ động công bố lịch tuyển sinh bổ sung trước 10 ngày so với ngày xét tuyển) Trường
ĐH, CĐSP, TCSP
Vụ GDĐH

Cục CNTT

Cục QLCL

Vụ GDTH

Từ ngày 22/8

 

13 Các trường ĐH, CĐSP, TCSP xét tuyển bổ sung và cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học theo quy định (đ khoản 1 Điều 13)  Trường
ĐH, CĐSP, TCSP
Vụ GDĐH

Cục CNTT

Cục QLCL

Vụ GDTH

Từ tháng 3 đến 12/2018

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here